Oglasi
萯n ukazanja u Me饀gorju
Blog - velja鑑 2008
petak, velja鑑 15, 2008
Koliko je danas proizvoda bez mesa i masti, uop鎒 se nemo緀 govoriti o pravoj posti... Nekada je post zna鑙la mnogo više, kada se nije imalo više od mesa i mlijeka, a danas... proizvoda kakvih o鎒mo, nemrsnih... Bit posti nije u tome da se snu綿ite i poka緀te drugima kako postite, nego da testirate svoju volju, odlu鑞ost i budete vedri iako cijeli dan niste nikakav ozbiljan mrsan obrok pojeli... Riba je tradicionalno jelo u korizmi, ali u današnje vrijeme sve se više koriste riblje prera餰vine... Uglavnom bit posta nije u tome da se prikazujemo 緍tvom, nego da se 緍tvujemo a da to ne pokazujemo nego vedri i s lako鎜m susdr綼vamo se mrsnoga...
krscanin @ 13:26 |Komentiraj | Komentari: 18 | Prikaži komentare
鑕tvrtak, velja鑑 14, 2008
Ovo je zaista zapanjuju鎒 鑥do, koje dogodilo 鑑snim sestrama u Novom Meksiku (SAD)… Izgra餰na je kapelica i došle su 鑑sne sestre u nju… Primijetile su da nedostaju stube za galeriju, pa su se odlu鑙le moliti devet dana sv. Josipu koji je bio tesar… Devetog dana došao je neki 鑟vjek koji je bio tesar i ponudio svoju pomo oko stuba… Taj 鑟vjek je sam izgradio cijele stube bez upotrebe ijednog 鑑vla ili lijepila, a što je još više 鑥dno stube nemaju nikakav potporni stup ili bilo kakav potporanj!!! Tri su 鑥dne stvari sa ovim stepenicama… Prva je to što je taj 鑟vjek nakon završetka gradnje stuba nestao, ne uzevši pla鎢… Ne zna se ni dan, danas tko je taj 鑟vjek bio… Druga stvar je ta što svi znanstvenici i arhitekti svijeta ne mogu objasniti kako mogu stati te stube bez potpornja… Tre鎍 stvar je to što stube imaju 33 stepenice!!! To鑞o koliko je 緄vio Isus Krist… A jako 鑥dno je to što su stube gra餰ne od drveta za koje ne zna gdje raste… Od drveta koje nema nigdje na Zemlji!!! U narodu se odavno pri鑑 da je taj 鑟vjek bio sam sv. Josip poslan od Isusa Krista, pa pogledajte te stube koje i danas stoje u crkvici u Lorettu:

 
ovdje 
Za više informacija i slika u tra緄lici upišite "萿desne stube u Lorettu"...

krscanin @ 13:09 |Komentiraj | Komentari: 27 | Prikaži komentare
srijeda, velja鑑 13, 2008
Kako je još mnogo 鑙njenica koje je Brown u Da Vincijevom kodu bez temelja objavio, Odlu鑙o sam ih napisati: Prvo: Brown navodi kako je u 鑕tvrtom stolje鎢 izmišljeno na saboru da je Isus Bo緅i sin, i ta Brown-ova izjava nema nikakvog temelja... Naime povijesni podatci pokazuju samo da su se u 鑕tvrtom stolje鎢 svi krš鎍ni usuglasili na saboru da je temelj krš鎍nstva Isusova nadljudskost tj. da je Isus Bo緅i Sin... A i spisi mnogo prije toga sabora govore da je i za prve krš鎍ne Isus Krist bio mnogo više od obi鑞og 鑟vjeka... Dakle nije izmišljeno, nego su prema tuma鑕nju evan餰lja i 鑙njenica usuglasili se... Nadalje: Ideja da su 鑕tiri kanonska evan餰lja tvorevine 鑕tvrtog stolje鎍 besmislica je... Stru鑞jaci za Novi zavjet sla緐 se da su sva 鑕tiri evan餰lja napisana prije kraja prvog stolje鎍. U drugom stolje鎢, zbog progonstva, bilo je va緉o definirati koja su evan餰lja nadahnuta, koja imaju bo綼nski autoritet. Prepisivanje je u to doba bilo mukotrpno i skupo. Progonitelji su nastojali uništiti sve crkvene rukopise i mu鑙li su krš鎍ne da odaju gdje se te knjige nalaze. Mnogi su dali svoj 緄vot da bi zaštitili te svete rukopise. Budu鎖 da je tada bilo u optjecaju mo綿a 鑑k i više od trideset razli鑙tih »evan餰lja«, vjernici su morali znati zbog kojih knjiga vrijedi umrijeti. Stoga su Muratorski kanon, Justin Mu鑕nik i Irenej jasno identificirali 鑕tiri kanonska evan餰lja kao pravovjerna. Bila su diljem Carstva prihva鎒na dva stolje鎍 prije Konstantinova obra鎒nja! Dakle, imamo pismene dokaze iz drugog stolje鎍 ne samo o postojanju 鑕tiriju evan餰lja u to doba nego i o njihovoj širokoj prihva鎒nosti me饀 narodom Bo緅im. Teza da su nastala u 鑕tvrtom stolje鎢 besmislica je. Nadalje: Tvrdnja da su »bila ispuštena ona evan餰lja koja su govorila o Kristovim ljudskim osobinama« još je besmislenija. Gnostici su bili ti koji su se borili protiv ljudskosti Kristove, a ne krš鎍ni! U borbi protiv gnostika krš鎍ni su morali afirmirali upravo ljudskost Isusa Krista. Nicejska je formulacija jasno potvrdila njegovu potpunu ljudskost. Da je Konstantin skovao zavjeru protiv Isusove ljudskosti, oborio bi nicejsku formulaciju koja je bila njegovo remek-djelo! Uop鎒 nije imao nikakvu potrebu izbaciti ideju o Kristovoj ljudskosti, niti bi Crkva na to pristala. Uostalom, u kanonskim se evan餰ljima o Isusovim ljudskim osobinama vrlo mnogo govori. U knjizi se još spominje da je Konstantin dao spaliti ranija evan餰lja u kojima je Isus predstavljen kao obi鑑n smrtnik... Ne znamo odakle mu ti podaci. Povijesni je podatak da su nakon nicejske odluke protiv Arijeva nauka njegova djela spaljena. Ali to nisu bila evan餰lja. Povrh toga, nisu prikazivala Isusa kao obi鑞og smrtnika. Gnosti鑛a evan餰lja, pak, na koje se Brown poziva kao na dokaze Kristove ljudskosti, izri鑙to tu ljudskost nije鑥 i po pitanju bo綼nstva mnogo su ekstremnija nego nicejska formulacija. Izravno su suprotstavljena njegovoj tezi o obi鑞om smrtniku. Nemamo dakle podatke o postojanju evan餰lja koja su se strogo ograni鑙la na Kristovu ljudskost, kamoli o njihovu spaljivanju. Dakle ovo su još neke 鑙njenice da uzbunjeni krš鎍ni zanemare Brown-ovu 緀lju za zaradom koja je najve鎖 razlog knjige pune ovih neutemeljenih zaklju鑑ka...
krscanin @ 15:00 |Komentiraj | Komentari: 16 | Prikaži komentare
utorak, velja鑑 12, 2008
1209. osnovan je red "Manje bra鎒" tj. red franjevaca... Osnovao ga je Sveti Franjo koji je primio od Isusa na kri緐 poruku "Idi i obnovi moju Crkvu"... Pošto je Franjo mislio da Isus govori za tu ruševnu kapelicu, po鑕o ju je obnavljati... Ali nakon nekog vremena shvatio je da Isus ne misli na crkvu kao objekt, nego na 緄vu Crkvu... Otada je potpuno posvetio 緄vot Isusu Kristu, i propovjedao.. Kasnije je sa sv. Klarom osnovao i red "klarise"... Svakako svetac u kojem mo緀mo na鎖 uzor u vjeri... Zastupljena je i organizacija "Franjeva鑛e mlade緄" ili FRAME koja okuplja mlade krš鎍ne u raznim religijskim sekcijama... Svakako svetac koji je vrlo štovan, i koji je dao veliki doprinos Krš鎍nskoj vjeri..
krscanin @ 13:18 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, velja鑑 11, 2008
Da prokomentiram navodni pronalazak Isusova groba.... Kao prvo, navodno je grob otkriven prije više od dvadeset godina, i da je zataškavano do nedavno.... Ma dajte, pa nije to neka mala stvar da se toliko prikriva... Drugo, ime koje je bilo ugravirano, zna se samo da je odavno, ali ne je li iz Isusova doba, mogao ga je bilo tko ugravirati... Imena koja su prona餰na na posudama u kojima su bile kosti su bila jako 鑕sta, i ne zna鑙 da je to Isus Krist i njegovi prijatelji... Kosti su navodno oplja鑛ane, a sve da i nisu mogao je bilo tko, bilo kakve ubaciti... Sve mi to miriše na lovu, i 緀lju za slavom navodnog pronalaza鑑... Apsolutno nema nikakvog 鑦rstog temelja da se utvrdi da je to grobnica Isusove obitelji... A budimo realni, kolika je vjerojatnost da 鎒 nego pored toliko milijuna i milijuna ljudi koji su 緄vjeli u Isusovo vrijeme, otkriti baš Isusov grob... A usto, krš鎍nstvo je bilo dugo progonjeno i mogli su 緄dovi staviti bilo kakve kosti da unište krš鎍nsku vjeru... Samo da ka緀m da apsolutno nema razloga da se uznemiruju krš鎍ni, na kraju krajeva, Duhovno Uskrsnu鎒 je iznad svega...
krscanin @ 13:46 |Komentiraj | Komentari: 26 | Prikaži komentare
nedjelja, velja鑑 10, 2008
Pogledajmo klju鑞i citat iz Evan餰lja po Filipu koji se nalazi u knjizi:


A Spasiteljeva je dru緄ca Marija Magdalena. Isus ju je volio više od svih u鑕nika i 鑕sto ju je ljubio u usta. Ostale u鑕nike to je vrije餫lo i iskazivali su neodobravanje. Rekli su mu: »Zašto nju voliš više od nas?«
Stru鑞jaci datiraju to djelo otprilike 250 g. nakon Krista, tj. više od dva stolje鎍 nakon spomenutih doga餫ja. Filip ga nije mogao napisati i po sadr綼ju se vidi da nije autenti鑞o. Povijesno je bezvrijedno. I da se u knjizi jasno i glasno tvrdi da se Isus o緀nio Marijom, ne bismo to morali uzeti u obzir. No u knjizi se to ne spominje. Sve ovisi o jednoj rije鑙. Magdalena je bila Isusova »dru緄ca«. Jedan od Brownovih likova, Teabing, ka緀:


Kao što 鎒 vam bilo koji aramejski u鑕njak re鎖, rije dru緄ca u ono je vrijeme doslovno ozna鑙vala suprugu.

Prije svega, radi se o koptskome, a ne o aramejskom jeziku. Dakle, Brown 鑑k ni jezik nije dobro naveo. Prema stru鑞jacima za koptski, rije se obi鑞o prevodi kao »prijateljica« ili »dru緄ca«, a ne kao supruga. Cijeli se zaplet, dakle, temelji na pogrešnom prijevodu koptske rije鑙 koja se nalazi u povijesno neautenti鑞oj knjizi.

Nadalje, ne znamo kamo je Isus (prema tome sumnjivom evan餰lju) ljubio Mariju. U usta? U izvorniku to ne piše. Rije nedostaje. Moglo bi biti posrijedi 鑕lo; ili obraz. I da jesu posrijedi usta, to ne bi imalo seksualno zna鑕nje. Ljubljenje u tom evan餰lju ima duhovni smisao. Na鑙n je prenošenja prosvjetljenja ili objave skrivenih tajni. Pisac ne govori o prvom stolje鎢, nego o tre鎒mu. Piše s gnosti鑛og stajališta. Kontekst djela je borba izme饀 Crkve i gnosticizma. Marija Magdalena predstavlja gnostike koji su primili posebnu spoznaju (gnozu) od Isusa, dok »ostali u鑕nici« predstavljaju Crkvu kojoj ta spoznaja (po njima) nedostaje. To nije dokaz o seksualnom odnosu izme饀 Marije i Isusa.

Dakle knjiga je samo izmišljotina, a ne sumnjam da je glavni motiv bio dobra zarada od prodaje...


krscanin @ 11:18 |Komentiraj | Komentari: 18 | Prikaži komentare
萿jem mnoge zabrinulo tuma鑕nje Da Vincijeva koda koji se tuma鑙 sa obi鑞e slike... Pa slikar je mogao naslikati što je htio, a još plus tko ka緀 da je tuma鑕nje, takvo kakvo je, ispravno... Istina je da je tijekom povijesti moglo biti izmjena Biblije, jer je stolje鎖ma prije pisa鎒g stroja bila mnogo puta prepisivana, ali da tako velike 鑙njenice budu zataškivane... Samo zato što je kraj Isusa Marija Magdalena, protuma鑕no je da mu je bila 緀na... Pa Da Vinci je bio samo slikar, mogao je slikati što je htio, a sve da je i ispravno protuma鑕na slika, onda je vrlo vjerojatno da je Da Vinci po svome vi餰nju i mišljenju slikao, a ne po tadašnjoj Bibliji, koja je prema nekima izmjenjena... Biblija je nastajala stolje鎖ma od velikih ljudi, i zar da ne鑙je tuma鑕nje obi鑞e slike izmjeni cijelu krš鎍nsku povijest??? A i to tuma鑕nje je vjerovatno izneseno 鑙sto radi publiciteta i slave "istra緄va鑑"... Naravno, i da se proda dobro knjiga Da Vincijev kod... Samo naglašavam da se ne treba uzbunjivati ne鑙m što je protuma鑕no iz slike obi鑞og slikara, a uz to, pa zar niste 鑥li za slikarsku slobodu motiva, i izmišljanje i vlastito tuma鑕nje nekih stvari preko slika...
krscanin @ 09:23 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
subota, velja鑑 9, 2008
Ni ja nisam bio svjestan da i u islamu ima Isus posebno mjesto, i da imamo mnogo zajedni鑛og... Evo napravio sam malu usporedbu krš鎍nskog i muslimanskog shva鎍nja Isusa Krista: Prema krš鎍nskom vjerovanju Isus Krist je utjelovljeni Sin Bo緅i, utjelovljena Bo緅a Rije (utjelovljenje), Mesija, Spasitelj i Otkupitelj svijeta, Onaj koji je od Boga došao... U islamu se spominje da je Isaa (Isusa) rodila djevica, da je on "Duh od Boga (udahnut)" (Ruhun mina'Llah) i "Rije Bo緄ja" (Kalimatu-Lllah). On se obi鑞o naziva "Isa, sin Merjemin", a u njegove titule spadaju: Mesih, vjerovjesnik, Bo緄ji poslanik, i "jedan od Allahu bliskih". Prema Kur'anu on je izvodio razli鑙ta 鑥da: o緄vljavao je mrtve, donio objavljenu knjigu Ind緄l (Evan餰lje) i prizivao, kao znak s neba, sofru s opskrbom. Dakle dvije najve鎒 religije svijeta smatraju Isusa Bo緅im, istinitim i velikim prorokom, poslanikom... Najve鎍 razlika je u tome što krš鎍ni smatraju da Isus ima u sebi bo綼nstva, a islam ne priznaje da je ve鎖 od 鑟vjeka... Po rije鑙ma poslanika Muhammeda, Isa i Merjem jedina su bi鎍 u historiji koja su ro餰na u stanju bezgriješnosti... Evo 鑑k i u bezgriješnosti Isusa i Marije se sla緀mo.... Bilo kako bilo, Ovo su dobri temelji za me饀sobni dijalog i shva鎍nje dviju religija...
krscanin @ 12:29 |Komentiraj | Komentari: 12 | Prikaži komentare
petak, velja鑑 8, 2008
Evo sada 鎒 vjerojatno zvu鑑ti bezazleno, ali jutros baš gledam... Ju鑕r kad sam pisao o 66 ubijenih fratara imam 66 posjeta... To sam tek vidio jutros tako da nije namješteno... Ima tu nešto, a svakodnevno se mogu is鑙tati razne simbolike koje predstavljaju nešto... Eto baš sam primjetio da to i nije baš nešto veoma uobi鑑jeno, i smatram ja osobno da ima nešto u toj simbolici... Baš mi je bila 緀lja podijeliti sa svima nepravdu koja se dogodila Hercegova鑛im sve鎒nicima, i ovo mi je baš došlo kao odgovor... Kao komentar od svih 66 ubijenih fratara, jer je ne 緀lim da se zanemari njihova predanost Bogu i narodu...
krscanin @ 10:44 |Komentiraj | Komentari: 27 | Prikaži komentare
鑕tvrtak, velja鑑 7, 2008
Danas je obilje緀na godišnjica otkako su ubijeni Hercegova鑛i fratri od strane partizana... Fratri se nisu odrekli vjere u Isusa, pa su ih partizani zvjerski ubili, njih 66. Malo se o tome pri鑑 kako su partizani harali Hercegovinom i ubijali sve鎒nike jer se nisu poklapali sa njihovim bezbo緉i鑛om re緄mom... Kosti od fratara koji su prona餰ni 鑥vaju se na Širokome Brijegu u crkvi Uznesenja BDM... Dva sve鎒nika su 鑑k bila bolesna na umoru u postelji, i zvjerski ubijeni... Nije bilo milosti, jednostavno partizani nisu mogli prihvatiti da narod ne 緀li napustiti Isusa Krista, pa su ubili propovjednike, sve鎒nike franjevce... Jedna je 緀na Talijanka ozdravila tako što joj se u snovima pojavio jedan 鑟vjek... Kad je 鑥la za Širokobriješke mu鑕nike, došla je hodo鑑stiti i prepoznala jednog ubijenog fratra, to je bio onaj fratar koji ju je ozdravio miloš鎢 Isusa Krista... Stoga se uvijek ovoga sjetite, ako ikad pomislite kao pozitivnu ideologiju u kojoj nema Boga... Partizani su zvjerski ubili sve鎒nike od kojih su neki bili i starci i bolesni... Danas se u Širokom Brijegu 鑥va krv koja je uzeta sa drvenog poda po kome se razlila krv ubijenih fratara...
krscanin @ 18:46 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
srijeda, velja鑑 6, 2008
Bila su tri drveta... Prvo je 緀ljelo da se od njega napravi najljepši namještaj na svijetu, drugo da se od njega napravi postolje na kojem 鎒 sjediti kraljevi i kraljice, a tre鎒 je 緀ljelo samo što du緀 緄vjeti... Jednoga dana do饀 drvosje鑕, posijeku prvo drvo i nalo緀 ga za ogrijev... Posijeku drugo drvo i od njega naprave plug koji 鎒 vol vu鎖... Posijeku tre鎒 drvo i dadu ga na prodaju.... Prvo drvo je ubrzo izgorjelo, drugo se oru鎖 po poljima slomilo i oštetilo, a tre鎒 kupe neki 緄dovi.... 萿li su da treba za nekog razbojnika napraviti kri da ga razapnu, i oni ga naprave... Tako je to zadnje drvo koje je 緀ljelo 緄vjeti, postalo drvo 緄vota. Ono drvo koje je nosio na sebi i na njemu se mu鑙o sam Darovatelj 緄vota. 甧lja se ispunila onomu koji je htio 緄vot, a oni koji su bili pohlepni i nisu 緀ljeli ono što je uistinu vrijedno, izgorjeli su i slomili se pate鎖...
krscanin @ 19:50 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
subota, velja鑑 2, 2008
Evo iza nas je razdoblje molitve za jedinstvo svih krš鎍na... Ina鑕, ideja o jedinstvu krš鎍na pokrenuta je u Anglikanskoj crkvi u Engleskoj... S idejom se slo緄la i pravoslavna, pa i katoli鑛a Crkva... Svi su svjesni da 鎒 teško do鎖 do potpunog ujedinjenja, jer svaki dio Krš鎍nstve neke vjerske istine tuma鑙 druga鑙je... Ali ono što je bitno, je to da je Isus izrekao molitvu za jedinstvo "Njegovih sljedbenika" predosjetivši razdjeljenje... Nismo sigurni kako bi trebalo biti to ujedinjenje, ali ipak molimo da se na duhovni na鑙n sjedinimo hvale鎖 i slave鎖 Isusa Krista... Svaki krš鎍nin trebao bi biti i ekumenist, jer svaki krš鎍nin jednako je vrijedan, samo se mišljenja oko nekih stvari ne poklapaju... Eto preporu鑙te nekad u svojim molitvama i to da KRŠ艫NI BUDU JEDNO U KRISTU...
krscanin @ 14:35 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
Oglasi:
Anketa
Va stav o ukazanjimaAnketa
Koliko imate godina?


Shoutbox
10.1.2015. 16:32 :: obat herbal keputihan
obat herbal keputihan
10.1.2015. 16:34 :: testimoni propolis untuk keputihan
testimoni propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:35 :: dosis propolis untuk keputihan
dosis propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:38 :: khasiat propolis untuk keputihan
khasiat propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:40 :: manfaat propolis untuk keputihan
manfaat propolis untuk keputihan
10.1.2015. 16:42 :: propolis obat keputihan
propolis obat keputihan
10.1.2015. 16:43 :: propolis untuk keputihan
propolis untuk keputihan
14.1.2015. 8:17 :: agen propolis
agen propolis
14.1.2015. 8:17 :: reaksi propolis
reaksi propolis
14.1.2015. 8:17 :: cara pengobatan propolis
cara pengobatan propolis
14.1.2015. 8:17 :: dosis propolis
dosis propolis
14.1.2015. 8:17 :: testimoni propolis
testimoni propolis
14.1.2015. 8:17 :: propolis
propolis
14.1.2015. 8:17 :: obat herbal
obat herbal
14.1.2015. 8:17 :: distributor propolis
distributor propolis
14.1.2015. 8:17 :: propolis goodfit
propolis goodfit
14.1.2015. 9:07 :: efek samping propolis
efek samping propolis
14.1.2015. 9:07 :: goodfit nano propolis
goodfit nano propolis
14.1.2015. 9:07 :: manfaat propolis
manfaat propolis
14.1.2015. 9:07 :: khasiat propolis
khasiat propolis
14.1.2015. 9:07 :: merk propolis terbaik
merk propolis terbaik
14.1.2015. 9:07 :: jenis propolis yang paling bagus
jenis propolis yang paling bagus
14.1.2015. 9:07 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
14.1.2015. 9:07 :: propolis nano murah
propolis nano murah
23.1.2015. 13:28 :: merk propolis terbaik
merk propolis terbaik
23.1.2015. 13:28 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
25.1.2015. 18:48 :: propolis brazilian asli
propolis brazilian asli
25.1.2015. 18:51 :: jenis propolis terbaiks brazilian asli
jenis propolis terbaik
26.10.2015. 19:27 :: propolis obat hepatitis
propolis obat hepatitis
24.3.2017. 15:06 :: obat alergi, obat anti alergi, obat alergi herbal, obat alergi alami, obat alergi kulit, obat alergi gatal, obat herbal untuk alergi, obat alergi udang, obat alergi seafood, propolis obat alergi, obat alergi untuk bayi, obat alergi untuk anak, obat alergi untuk ibu hamil, obat alergi susu, obat alergi untuk ibu menyusui, obat alergi untuk bayi yang bagus dan aman
<em>obat alergi, obat anti alergi, obat alergi herbal, obat alergi alami, obat alergi kulit, obat alergi gatal, obat herbal untuk alergi, obat alergi udang, obat alergi seafood, propolis obat alergi, obat alergi untuk bayi, obat alergi untuk anak, ob
Brojač posjeta
85938
Index.hr
Nema zapisa.